Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.gwarki.tarnowskiegory.pl

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Gwarków – święta miasta Tarnowskie Góry.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2018-07-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-09-07

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób Głuchych. Jeżeli film z którym chcesz się zapoznać nie ma napisów, powiedz nam o tym a my postaramy się to jak najszybciej naprawić.
 • Nie wszystkie grafiki mają opis alternatywny. Jeżeli grafika z którą chcesz się zapoznać nie ma takiego opisu, powiedz nam o tym a my postaramy się to jak najszybciej naprawić.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Brakuje nam czasu ale bardzo się staramy i ciągle uczymy się jak zapewnić dostępność.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2021-08-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-09-07.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Piotr Korab,

p.korab@tarnowskiegory.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

+48 32 39 33 848
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Płyta Rynku

Rynek
42-600 Tarnowskie Góry

Parking

 • – Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 4 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • – Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • – Parking jest bezpłatny.
 • 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są na ulicy Tylnej od strony Rynku. Ze względu na charakter imprezy masowej i duży ruch – dodatkowo stworzyliśmy jedno tymczasowe miejsce o ograniczonym czasie postoju dla osób z niepełnosprawnością typu “kiss and ride”. Można przywieźć i przyprowadzić osobę z niepełnosprawnością do sektora. Potem należy odjechać i przeparkować samochód. Miejsce to jest na ulicy Górniczej przy skrzyżowaniu z ulicą Jurczyka.

  Zapewniona jest tam pomoc ze strony pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników ochraniających imprezę masową.

  Miejsce jest oznaczone piktogramem.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • – Płyta Rynku jest otoczona barierkami.

  – Nawierzchnia jest z nierównej kostki łamanej i krawężników.Wydzielanie sektorów wynika ze specyfiki imprezy masowej i aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i możliwość dotarcia.

  – Sektor dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie patrząc na budynek Ratusza na płycie rynku. Będą w nim zarówno miejsca przeznaczone dla osób poruszających się przy pomocy wózka oraz będą ustawione krzesła.

  Toalety przenośne dla osób z niepełnosprawnością będą w tych punktach:

  – Plac Wolności – przy skwerze od strony ulicy Krakowskiej,

  – Hala Targowa – przy ulicy Piłsudskiego na skwerze,

  – Plac TPD – przy ulicy Sobieskiego,

  – Parking przy ulicy Sobieskiego – na chodniku przy parkingu,

  – Deptak pomiędzy jezdniami ulicy 9 maja,

  – Plac Gwarków – na chodniku przy dzwonnicy,

  – Tarnogórskie Centrum Kultury – na chodniku przy żywopłocie, skrzyżowanie ulicy Sobieskiego z ulicą Strzelecką.

  Toalety dla osób z niepełnosprawnością będą również udogodnieniem dla rodziców z małymi dziećmi ze względu na większą powierzchnię, ale również dla seniorów.

  -Na Pochodzie Gwarkowskim 10 września o godzinie 11:00 będzie również sektor dla osób z niepełnosprawnością. Będzie on na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z ulicą Piłsudskiego. Będzie tam osoba, która w razie potrzeby udzieli pomocy. Najbliższa toaleta przenośna dla osoby z niepełnosprawnością jest niedaleko na placu Wolności.

  – Od 9 do 10 września podczas organizowanych wydarzeń przy małej scenie przy TCK również będą wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

  Pomoc i kontakt: Jeżeli potrzebujesz pomocy lub odpowiedzi na pytania dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnością skontaktuj się z nami: j.kapa@tarnowskiegory.pl. W godzinach pracy Urzędu na numer telefonu: +48 32 393 37 69 od 7:30 do 15:30.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://tlumacz.migam.org/miasto_tarnowskie_gory
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w
  Generatorze Deklaracji Dostępności..